Microsoft Office 2013 Standard 32/64 Bit (dla Użytkowników Domowych i Małych Firm) – klucz produktu (Key)

299,99 

Opis

Funkcje programu

 • Pe³na wersja zawieraj¹ca 6 standardowych programów
 • Jeszcze wiêcej funkcji i bardziej nowoczesny interfejs
 • Szybkie i ³atwe tworzenie tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji
 • Kompatybilny z 32- i 64-bitowymi systemami operacyjnymi
 • Nowoæ: format pliku Strict Open XML (.xlsx)

Aplikacje zawarte w Office 2013:

 • Word 2013
 • Excel 2013
 • Powerpoint 2013
 • Outlook 2013
 • OneNote 2013
 • Publisher 2013

Wspó³pracuje z systemami:

 • Windows 7
 • Windows 8/8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
 • Windows Server 2012 (64 Bit)

Office 2013 Standard: Potê¿ny i wszechstronny

Wraz z nastêpc¹ pakietu Office 2010 firma Microsoft ustanawia nowe standardy i podnosi poprzeczkê. Standardowy pakiet jest odpowiedni szczególnie dla u¿ytkowników, którzy maj¹ nieco mniejsze wymagania. Obejmuje on programy do tworzenia i formatowania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Ale zawiera te¿ dobrze znany program pocztowy Outlook, OneNote i Publisher. Dlatego oprogramowanie sprawdzi siê szczególnie do u¿ytku prywatnego.

Nowoczeniejszy interfejs i wiêcej funkcji

Jeli zwrócimy uwagê na wygl¹d pakietu, od razu wyró¿nia siê nowoczesnym designem. Wygl¹d zosta³ dostosowany do systemu Windows 8 i dlatego jest aktualny i przyjazny dla u¿ytkownika. Ponadto znacznie zmieni³y siê te¿ funkcje, dziêki temu tworzenie i formatowanie danych cyfrowych jest jeszcze ³atwiejsze i szybsze.

Jeszcze bardziej ulepsz swoje biuro domowe! Spraw by by³o profesjonalnie i skorzystaj z wielu praktycznych narzêdzi i funkcji. Korzystanie z pakietu jest bardzo proste i tonie tylko dla dowiadczonych u¿ytkowników. Nawet pocz¹tkuj¹cy poradz¹ sobie bez problemu.

Przegl¹d programów zawartych w pakiecie Office 2013 Standard

 • Word 2013: Niezale¿nie od tego, czy chodzi o CV, podanie czy zwyk³y tekst. W Wordzie teksty pisze siê b³yskawicznie i profesjonalnie. Dodaj na przyk³¹d zdjêcia i grafikê, by utworzyæ kartki z ¿yczeniami.
 • Excel 2013: Arkusze kalkulacyjne zbieraj¹, przetwarzaj¹ i przygotowuj¹ dane do analizy. Ustalenie bud¿etu to tylko jedna z mo¿liwoci. Excel ma wiêcej funkcji i przydatnych opcji.
 • PowerPoint 2013: Mo¿esz tworzyæ i projektowaæ prezentacje za pomoc¹ kilku klikniêæ myszy. Jeli chcesz slajdy mog¹ byæ zmieniane z ró¿nymi przejciami, a ca³oæ bêdzie wygl¹daæ profesjonalnie.
 • OneNote 2013: Uchwyæ pomys³y, przemylenia i wa¿ne notatki w cyfrowym notatniku. Prywatnie, w szkole/na studiach lub w pracy. OneNote umo¿liwia przejrzyste zarz¹dzanie informacjami wszêdzie.
 • Outlook 2013: Nigdy wczeniej u¿ytkownicy nie byli tak doskonale zorganizowani! Outlook umo¿liwia zarz¹dzanie wiadomociami e-mail, kontaktami i spotkaniami w jednym miejscu. Mo¿na definiowaæ zadania i jeli jest to potrzebne, ustawiæ przypomnienie.
 • Publisher 2013: To wysokiej jakoci narzêdzie umo¿liwiaj¹ce ³¹czenie obrazów i tekstu z doskona³ymi i nowoczesnymi efektami. Praca z grafik¹ jeszcze nigdy nie by³a tak ³atwa, a efekty tak profesjonalne.

Pobieranie pakietu Office 2013 Standard z kluczem produktu i natychmiastowa instalacja

Skorzystaj z szybkiego i ³atwego pobierania na twoj-program.pl. Jeli zdecydujesz siê na zakup pakietu Office 2013 Standard, otrzymasz do pobrania pe³n¹ wersjê zawieraj¹c¹ klucz produktu. Nastêpnie program mo¿na natychmiast zainstalowaæ i zacz¹æ z niego korzystaæ.

Wymagania systemu

Procesor

min. 1 GHz lub szybszy

Pamiêæ operacyjna (RAM)

32-bity: min. 1 GB / 64-bity: min. 2 GB

Dysk twardy

min. 3 GB

Karta graficzna / Rozdzielczoæ

DirectX 10 / 1024 x 576 lub wy¿sza

soundbar mini, call of duty na ps4, creative cloud wszystkie aplikacje, nagrywanie płyt dvd, avg 64 bit, mass effect andromeda cena, lenovo laptop ideapad, program antywirusowy nod32, lodówki małe media markt, podkładka steelseries qck xxl, canon 50mm, zlew do zabudowy, aparaty sony, remington pro soft curl ci6325, x553ma asus, hp pavilion x360 13

yyyyy