Microsoft Office 2010 Home and Business 1 PC / licencja wieczysta BOX

259,99 

SKU: f3b2e9600c90 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Oferta dotyczy:

NOWY Microsoft Office Home & Business 2010 PL

Klasa produktu:
Oprogramowanie biurowe

Liczba u¿ytkowników:
1

Wersja produktu:
wersja pude³kowa

Okres licencji:
wieczysta

Platforma:
Windows

Typ licencji:
komercyjna

Wersja jêzykowa:
POLSKA, mo¿na te¿ wybraæ jeden z wielu innych jêzyków

Zawartoæ pakietu:
Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote

Microsoft Office 2010

Pakiet Microsoft Office 2010 dla U¿ytkowników Domowych i Ma³ych Firm zawiera narzêdzia potrzebne do utrzymania ³¹cznoci i zachowania produktywnoci w domu, w biurze oraz w podró¿y. Dostêpne z niemal ka¿dego miejsca, wszechstronne narzêdzia poczty e-mail, listy zadañ i planowania w programie Outlook 2010 pozwalaj¹ byæ w sta³ym kontakcie. Korzystaj¹c z zaawansowanych funkcji edycji multimediów i efektów wizualnych w programach Word 2010 oraz PowerPoint 2010, mo¿na tworzyæ przyci¹gaj¹ce uwagê raporty i prezentacje o profesjonalnym wygl¹dzie. U¿ywane przez specjalistów narzêdzia do analizowania danych w programie Excel 2010 umo¿liwi¹ bezproblemowe zarz¹dzanie finansami. Program OneNote 2010 udostêpnia miejsce do zbierania notatek, wyników badañ w sieci Web, dokumentów oraz innych zasobów w celu organizowania projektów s³u¿bowych i osobistych.

Funkcje programu

Zawiera standardowy pakiet programów do pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami, itp.

Kompatybilny z 32 bitow¹ oraz 64 bitow¹ wersj¹ systemu operacyjnego Windows

Nowoczesne szablony i narzêdzia pozwalaj¹ce uzyskaæ profesjonalne efekty pracy

Aplikacje zawarte w Office 2010:

 • Word 2010
 • Excel 2010
 • Powerpoint 2010
 • Outlook 2010
 • OneNote 2010
 • Publisher 2010

Wspó³pracuje z systemami:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8/8.1
 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
 • Windows Server 2012 (64 Bit)

Office 2010 Standard: Wydajne oprogramowanie dla biura i do domu

Pakiet oprogramowania Office 2010 Standard to idealne rozwi¹zanie dla u¿ytkowników, którzy nie potrzebuj¹ ca³ej gamy aplikacji z wy¿szej wersji. Zarówno pracownicy w biurach jak i u¿ytkownicy domowi mog¹ w mgnieniu oka stworzyæ profesjonalne teksty, tabele, a tak¿e prezentacje oraz inne dokumenty. Microsoft zoptymalizowa³ szablony i narzêdzia, które teraz jeszcze bardziej przypieszaj¹ i u³atwiaj¹ pracê. Nawet pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy s¹ w stanie szybko siê wdro¿yæ i odnaleæ, dziêki przejrzystej oprawie graficznej pakietu.

Zawarty w pakiecie program Outlook pozwala na zaplanowanie i ustrukturyzowanie swojego dnia oraz przejrzyst¹ organizacjê listy zadañ i terminów, aby o niczym nie zapomnieæ. Pozosta³e programy OneNote i Publisher umo¿liwi¹ Ci zapisanie swoich notatek wygodnie na komputerze, aby nie uton¹æ w g¹szczu kartek. Poza tym mo¿esz tworzyæ wysokiej jakoci publikacje na ka¿d¹ okazjê, które dziêki swojemu nowoczesnemu wzornictwu wygl¹daj¹ wysoce profesjonalnie i na d³ugo pozostan¹ w pamiêci odbiorcy.

Praca w chmurze, niezale¿nie gdzie siê znajdujesz

W dzisiejszych czasach szczególnie wa¿ne jest, aby byæ zawsze elastycznym. Dlatego Microsoft powo³a³ do ¿ycia us³ugê hostingu plików OneDrive. Dziêki temu rozwi¹zaniu online, mo¿na z ka¿dego miejsca na ziemi uzyskaæ dostêp do swoich plików i dzieliæ siê nimi. Nie jest wymagany do tego nawet w³asny komputer. Potrzebujesz jedynie przegl¹darkê internetow¹, w której trzeba wprowadziæ dane u¿ytkownika dla konta Windows Live. Jeszcze nigdy zabieranie ze sob¹ swojego miejsca pracy nie by³o tak wygodne i szybkie.

Dziel siê informacjami o terminach wa¿nych spotkañ ze swoimi wspó³pracownikami oraz jednym klikniêciem myszki wysy³aj im swoje notatki z programu OneNote. Nowa Office 2010 Standard Suite sprawia, ¿e wspó³praca jest jeszcze wygodniejsza, a komunikacja stale podtrzymana.

Przegl¹d programów zawartych w pakiecie Office 2010 Standard

 • Word 2010: Twórz dokumenty i listy dla ró¿nych zastosowañ. Nowe funkcje i narzêdzia pozwalaj¹ na profesjonalne formatowanie tekstów oraz za³¹czanie grafik, zdjêæ oraz innych treci.
 • Excel 2010: To najpopularniejsze narzêdzie do pracy z tabelami. Obszerny zbiór formu³ pozwoli Ci szybko uzyskaæ wyniki swoich kalkulacji. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy pracujesz z du¿ymi zbiorami danych w tabelach.
 • PowerPoint 2010: Niewa¿ne czy chodzi o obszerne prezentacje, krótkie referaty do szko³y, czy mieszne pokazy zdjêæ na prywatnych imprezach, PowerPoint to wszechstronne narzêdzie, które pozwala w mgnieniu oka stworzyæ wiele profesjonalnych slajdów. Za pomoc¹ kilku klikniêæ myszk¹ dodaj grafiki, zdjêcia oraz pliki video, aby nadaæ swoim prezentacjom indywidualny charakter.
 • Outlook 2010: Korzystaj z najpopularniejszego na wiecie klienta e-mail i profituj z jego wszechstronnych i mocnych w³aciwoci. Obok wysy³ania wiadomoci e-mail, w mgnieniu oka mo¿esz zarz¹dzaæ swoimi terminami, zadaniami, kontaktami i notatkami. Outlook potrafi wiêcej ni¿ siê spodziewasz, prawdziwy multitalent!
 • OneNote 2010: Ten program to perfekcyjna alternatywa dla papierowych zbiorów notatek. Zakoñcz gromadziæ kartki z notatkami i zapisuj wa¿ne informacje bezporednio na swoim komputerze. Równie¿ wspó³praca z zespo³em w pracy i znajomymi stanie siê prawdziw¹ przyjemnoci¹ dziêki wymianie danych w chmurze.
 • Publisher 2010: Dowiadczeni graficy, ale tak¿e pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy bêd¹ czerpaæ sporo radoci z pracy z tym produktem. Kszta³tuj wysokiej jakoci dokumenty od strony wizualnej i nadawaj swoim publikacjom profesjonalne wykoñczenie. Ty decydujesz czy chcesz skorzystaæ z gotowych szablonów, czy sam stworzyæ nowy projekt.

philips nx5, poradnik szeregowego pdf, ccleaner pełna wersja, słuchawki usb z mikrofonem, darmowy antywirus avast na telefon, drukarka brother laserowa, zmywarka samsung 60 do zabudowy

yyyyy